بیمه مسولیت عمومی

در صورتی که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد، خسارت و زیان جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد شود، مطابق قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شود و آن را مسئولیت عمومی می‌نامند. بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این موارد صادر می‌شوند. هر یک از شرکت‌های بیمه بنا به استقبال مشتریان خود ممکن است شاخه‌های متفاوتی از بیمه مسئولیت عمومی را پوشش دهند. در اینجا به برخی از انواع بیمه مسئولیت عمومی که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند به اختصار اشاره می‌کنیم:

1.بیمه عملیات ساختمانی

2.بیمه تمام خطرپیمانکاران (C.R.A)

3.بیمه مسئولیت آتش سوزی

4.بیمه مسئولیت جامع شهرداری

5.بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی

6.بیمه مسئولیت مجموعه‌های ورزشی

7.بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان

8.بیمه مسئولیت رایانه

9.بیمه مسئولیت حیوانات خانگی

10.بیمه مسئولیت ایران مراکز آموزشی

11.بیمه مسئولیت مدیران اردوها

12.بیمه مسئولیت مستأجر در مقابل موجر

از زمانی که شما به حرفه جدید مشغول می شوید، مسئولیت دو دسته خسارت برعهده شما خواهد بود:

۱-   خسارت ها و آسیب های وارده به کارکنان و کارگران تحت نظر شما

۲-   خسارت های وارده به اشخاص ثالث که خارج از حیطه کاری شما بوده و در اثر فعالیت شما دچار آسیب شده است.