مسافرتی

مسافرتی

 این بیمه شامل بیمه مسافرتی خارج از کشور و بیمه مسافرتی داخل کشورمیباشد : 

1.بیمه مسافرتی خارج از کشور؛ بیمه اشخاص برای کشورهای خارجی.ین بیمه در برابر حوادث احتمالی سفرهای خارجی از بیمه‌گزاران حمایت و پشتیبانی می‌کند. این بیمه مانند سایر بیمه‌ها، ریسک‌های احتمالی سفر را شناسایی کرده و در صورت وقوع آن‌ها مطابق بیمه‌نامه از بیمه‌گزاران محافظت می‌کند.

2.بیمه مسافرتی داخل کشور؛ بیمه اشخاص برای خارجی‌ها در ایران! بیمه مسافرتی داخل کشور برای مسافران خارجی که به ایران سفر می‌کنند، تعریف ‌شده است. این بیمه در حوزه ایران در برابر پوشش‌هایی که دارد از بیمه‌گزار حمایت می‌کند.برای مسافرت‌های داخلی، بیمه مسافرتی در حال حاضر پوششی ندارد!!!

بیمه مسافرتی شما، تمامی حوادث و ریسک هایی که ممکن است دردسرساز شود را پوشش می دهد. این لازمه یک سفر بی دغدغه و با آرامش است.

بیمه مسافرتی شرایطی را فراهم می کند تا در صورت خسارت دیدن، هزینه های شما را پرداخت کند.

اگر داروهایتان را گم کردید، هزینه تهیه اش را تقبل کند. اگر بیمار شدید هزینه بستری را فراهم کند. به طور کلی بیمه مسافرتی پوشش های بسیاری ارائه می دهد.

هر جا و در هر موضوعی که خطر و وجود داشته باشد، می توان روی بیمه حساب کرد.