بیمه درمان

بیمه درمان دارای چند نوع مختلف است:

1. بیمه فول درمان  : در این بیمه، شرکت بیمه ملزم به پرداخت کلیه هزینه‌های درمان بیمه‌گزاران مطابق شرایط بیمه‌نامه است

2.بیمه درمان تکمیلی : این بیمه در شرایط خاصی برای اعضا یک خانواده صادر می‌شود و دارای حق بیمه بالاتری نسبت به بیمه درمان کامل است. یکی از شرایط این بیمه، سلامتی کامل اعضای خانواده است.در بعضی از شرکت‌ها، بیمه درمان انواع مختلفی دارد. این انواع مختلف سقف تعهدات متنوعی دارد. هر چه سقف تعهدات بیمه درمان بیشتر باشد، حق بیمه آن نیز بیشتر است. بعضی شرکت‌ها بیمه درمان کامل و بیمه درمان تکمیلی را جدا نمی‌کنند و در صورت داشتن بیمه پایه، درصدی از حق بیمه بیمه‌گزار را کاهش می‌دهند.در بعضی از شرکت‌های بیمه داشتن بیمه درمان تکمیلی نیازی به بیمه پایه ندارد ولی اکثر شرکت‌های بیمه به شرط داشتن بیمه پایه، بیمه تکمیلی درمان صادر می‌کنند

3.بیمه درمان خانواده : این بیمه در شرایط خاصی برای اعضا یک خانواده صادر می‌شود و دارای حق بیمه بالاتری نسبت به بیمه درمان کامل است. یکی از شرایط این بیمه، سلامتی کامل اعضای خانواده است.در بعضی از شرکت‌ها، بیمه درمان انواع مختلفی دارد. این انواع مختلف سقف تعهدات متنوعی دارد. هر چه سقف تعهدات بیمه درمان بیشتر باشد، حق بیمه آن نیز بیشتر است. بعضی شرکت‌ها بیمه درمان کامل و بیمه درمان تکمیلی را جدا نمی‌کنند و در صورت داشتن بیمه پایه، درصدی از حق بیمه بیمه‌گزار را کاهش می‌دهند.در بعضی از شرکت‌های بیمه داشتن بیمه درمان تکمیلی نیازی به بیمه پایه ندارد ولی اکثر شرکت‌های بیمه به شرط داشتن بیمه پایه، بیمه تکمیلی درمان صادر می‌کنند.